Më mbaj mend (për 1 muaj)

Fillojmë një rubrikë të re në TeksteShqip, e cila do ju mundësojë të krijoni kartolina për ti shpërndarë në rrjetet sociale. Në kartolinë mund të shtoni një pjesë të një teksti kënge, dsa rreshta nga një poezi apo foto të këngëtarëve, poeteve etj. Kartolinat më të bukura do seleksionohen nga faqja TeksteShqip dhe do përdoren në TeksteShqip apo në rrjetet tona sociale. Për një përdorim më të shpejtë, shkarkoni aplikacionin "Kartolina":
Kartolina Të Reja Me Poezi: