Më mbaj mend (për 1 muaj)

Nga kjo faqe mund të dërgoni foto për fotogalerinë e Dorina Plaku.
Kujdes!
Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime sipër, nuk do publikohen.
Ju lutemi të siguroheni që kjo foto nuk ndodhet aktualisht në fotogalerinë e Dorina Plaku

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif