Contact page

Kemi krijuar një faqe me pyetjet më të zakonshme që i drejtohen stafit të TeksteShqip dhe me përgjigjet përkatese. Për 90% të pyetjeve që behen zakonisht, gjehet zgjidhje pa patur nevojë te kontaktoni stafin.
Ju lutemi të vizitoni faqen e pyetje-përgjigjeve F.A.Q..

Përpara se ti bëni një pyetje stafit, ju lutemi të siguroheni që pyetja e juaj nuk ndodhet në faqen e sipër përmendur. Nuk do i ripërgjigjemi pyetjeve të shtjelluara në faqen F.A.Q.

Dërgo materiale »Nëse jeni të rregjistruar, mund të na kontaktoni nga kjo faqe

Vetëm për gjëra të rëndësishme si intervista, oferta, DMCA etj, mund të na kontaktoni direkt në adresën e-mail nastomail@gmail.com