TEKSTESHQIP

Grupi Shega
Arianna
Lyrics

Si mënd jetë se të flas
në te sytë tat rronj qëroin çë shkoi
në kur më sheh ndienj jetën çë lehet pamet e pamet

U e ti jemi dhera
tek ai dejt çë ë i plotë me anije
ma kush e ndëlgon se ngë janë po lotë?

E më nden një fill
çë më ndan ka mëma e ka jim vëlla
e më bun të fluturonj njera çë ngë mbjidhem brënda në shpi

Pra ka lë gjithqish
tek ai dejt çë na qas e na ndan
ku më jep paqe me nga valë

Italian translation:

Com’è possibile che ti parlo
se negli occhi tuoi rivivo il tempo trascorso
se quando mi guardi sento il mondo rinascere ancora e ancora

Io e te siamo terre
in un mare di navi
ma chi lo capisce che non ci sono solo lacrime?

E mi tendi un filo
che mi separa da mia madre e da mio fratello
e mi fa volare finché non tornerò a casa

Così lascerò tutto
in quel mare che ci avvicina e ci separa
dove mi dai pace con ogni onda

Albanian translation:

Si mund të jetë se të flas
nëse te sytë e tu jetoj kohen që kaloi
nëse kur më sheh ndjej botën që lindet prapë dhe prapë

Unë e ti jemi toka
tek ai det i plotë me anije
por kush e kupton se s’ka vetëm lotë?

E më nden një fije
që më ndan nga nëna e nga im vëlla
e më bën të fluturoj derisa nuk kthehem në shtëpi

Pastaj do të lë gjithçka
tek ai det që na afron e na ndan
ku më jep paqe me çdo valë

English translation:

How is it possible that I speak to you
If I live the past again through your eyes
If I feel that the world begins over and over again
When you look at me

You and I are lands
In a sea full of ships
But who knows that it isn’t only tears?

And you hand me a thread
That separates me from my mother and my brother
And makes me fly until I return home

So I will leave everything
In that sea that brings us closer and also divides us
Where you give me peace with every wave